Algemene Voorwaarden

Sweet beet catering

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van cateringen en goederen. Het verrichten van diensten zoals onder andere de verzorging van festiviteiten, caterings, workshops en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.
2. Betaling
Betalingen dienen 14 dagen na factuurdatum door Sweet beet cateringte zijn ontvangen. Sweet beet catering mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
3. Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Sweet beet catering blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt
4. Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als
schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Sweet beet catering in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Sweet beet catering.
5. Opgegeven aantallen
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Sweet beet catering is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de cliënt 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft Sweet beet catering het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen.
Let op
: het afvallen van aantallen binnen de 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.
6. Overmacht
In geval van overmacht heeft Sweet beet catering het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat
daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Stakingen.
– Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
-Brand of ongevallen.
-Transportbelemmeringen.
-Iedere storing in de geregelde productie.
7. Aansprakelijkheid
Sweet beet catering is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Sweet beet catering terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot
50% van de overeengekomen prijs en Sweet beet catering nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor
gevolgschade.
8. Weigering cq. beëindiging van orders en/of opdrachten
Sweet beet catering behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd danwel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. Sweet beet catering heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is metde goede naam of met de belangen van Sweet beet catering te weigeren of de order en/ of opdracht,
waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Sweet beet catering heeft het recht (
in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren(voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.